سیستم DJ جدید Numark

این بار شرکت Numark سیستم DJ جدیدی جهت کاربری به همراه iPod وارد بازار می کند. این سیستم با حجم کوچک خود به راحتی قابل حمل است و می توان در شرایط مختلفی از آن استفاده نمود. با اتصال iPod امکان کنترل iPod توسط این سیستم جهت دیجیینگ فراهم می شود. از مزیت های این سیستم استفاده از نرم افزارهای موسیقی موجود بر روی iPod توسط DJ می باشد.