HALion Sonic – Premier VST Workstation

HALion-Sonicیکی از برترین تولیدات کمپانی اشتینبرگ میباشد . دارای قابلیت های بسیاری است که آن را از دیگر VST های تولیدی این کمپانی مشهور متمایز می سازد. بیش از هزار ساز مختلف در این مجموعه گنجانده شده است. صداهای موجود در آن از سینتیسایزرهای مشهور آنالوگ در بهترین شرایط سمپل و کانورت شده است. این VST از روی Hypersonic الگو برداری شده است ولی دارای کیفیتی بس برتر و امکانات بیشتری می باشد. به احتمال زیاد در نیمه دوم 2010 وارد بازار خواهد شد.