Early Reflections

earlyReflection

از بین بردن تمامی بازتاب های صوتی اولیه در کنترل روم امکان پذیر نیست ، اما باید سطح این انعکاس ها را به حداقل برسانیم.  در مانیتورینگ صدا باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت:

1- بتوانیم دقیقا صدایی که ضبط می شود را بشنویم . (Record)

2- بتوانیم صدایی را که در نهایت شنونده خواهد شنید تشخیص دهیم.(Mix & Mastering)

هر دو مورد یاد شده تحت تاثیر بازتابهای اولیه ( Early Reflections) قرار میگیرند و مار را دشوار می سازند. مغز انسان به گونه ای طر احی شده که انعکاسهای با فاصله کمتر از سی هزارم  ثانیه نسبت به منبع صدا را به عنوان قسمتی از صدای اصلی می پذیرد و فقط انعکاساتی که بعد از این زمان به گوش می رسند تفکیک شنیده می شوند.  بنابراین وجود مقداری بازتاب قابل قبول است اما در فواصل کمتر از 30 هزارم ثانیه.

room

در استودیو های کوچکتر ( استودیوهای  خانگی) انعکاس ها از تمامی سطوح اطراف مانیتورهای صدا منعکس می شوند .اما نقاطی هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند . از این رو باید این نقاط را یافت و با ابزار تصحیح شنیداری (Acoustic Treaments) مقدار بازتاب ها را از آن نقاط به حداقل رساند .  دیوار پشت مانیتور ها، دیوار مقابل مانیتورها ، سطح میزکار یا کنسول صدا ، سقف بالای مانیتور ها ، دیوار اطراف  ،زوایای 90 درجه و همچنین کنج های اتاق از نقاط بسیار حساس می باشند.
early-reflections-acoustics

برای این کار کافیست از زاویه مانیتور  صدا مسیر انتشار صوت را چشمی دنبال کنید و در سطوح برخوردی از مواد جاذب و پراکنده کننده  صدا استفاده کنید. استفاده از آیینه هم در این موارد میتواند مفید واقع شود. بدین صورت که آیینه ای به اندازه تقریبی 150×100 cm را در نقاط مذکور قرار دهید و مقابل مانیتورها پشت میز کار بنشینید و در نقاطی که مانیتور ها را در آیینه مشاهده می نمایید از مواد جاذب و پراکنده کننده استفاده نمایید. مثالا در یک اتاق 12 متر مربعی استفاده از ماده جاذب در ابعاد 200×100 cm در سقف بالای مانیتور و ابعاد مناسب دیگر در قسمتهای یاد شده تا حد زیادی این بازتابهای را کاهش می دهد. مسلما نتیجه کار بسیار محسوس و خوشایند خواهد بود.