واسط TDIF

واسط (Tascam Digital InterFace) را شرکت TASCAM برای ارتباط ضبط صوت های دیجیتال 8 تراک خود مانند DA-88 و DA-78 ابداع نمود که امروزه برای اتصال برخی از میکسرهای دیجیتال به کامپیوتر نیز به کار می رود این واسط از یک کانکتور 25 پین D-25 غیر بالانس برای اتصال دو طرفه رفت و برگشت استفاده میکند و بنابراین برای رفت و برگشت 8 کانال فقط به یک کانکتور نیاز است . در TDIF-1 سیگنال همزمانی موجود نبود و نیاز به یک کابل جدا داشت ولی در استاندارد جدیدتر TDIF-2 سیگنال همزمانی اضافه شده است و به کابل جداگانه ای نیاز نیست . هر کدام از سیم های درون کانکتور دو کانال صوتی را منتقل می کنند . ابتدا 24 بیت کانال فرد ارسال می شوند که با MSB آغاز شده اند . سپس 8 بیت داده های کنترلی می آیند که شاما 2 بیت برای مشخص کردن Word Length ، یک بیت تاکید ، یک بیت توازن و 4 بیت User است . کانال زوج در ادامه ارسال می شود و 8 بیت کنترلی مربوط به آن نیز در پی آن می آید .